.

Sık Sorulan Sorular

Zorunlu Arapça hazırlık sınıfı var mı?

Fakültemizde Arapça hazırlık sınıfı eğitimi verilmemektedir. 

Fakültenizi kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim?

ÖSYM tarafından Fakültemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet sistemi üzerinden kayıt işlemi başarıyla gerçekleşen öğrencilerin kayıt için Fakültemize gelmesine gerek yoktur. e-Devlet sistemi üzerinden kayıt yapamayan öğrenciler (İkinci üniversitede kaydı olanlar, 2008 öncesi liseden mezun olanlar, tek dersi kaldığı için liseden mezuniyet belgesi alamayanlar, vb.) üniversitemizin yayınlamış olduğu kayıt kılavuzunda belirtilen tarihlerde belirtilen kayıt adresine gelerek kayıtlarını yaptırabilirler.

e-Kayıt yaptırdım. Fakültenize gelip belge vermem gerekiyor mu?

‍e-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Fakültemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?

e-Devlet'ten yapılan kayıt esnasında öğrenciler numaralarını görebilmektedirler. 

Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) nasıl giriş yapabilirim?

https://obs.mehmetakif.edu.tr/ adresinden öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilirsiniz.

Ders kaydını ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

Her dönem ders kayıt haftası içerisinde ilk olarak önceki yıllardan alıp kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi obs üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. (Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.) Aldığınız derslerin devam listesinde isminizin çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. 

Ders danışmanı kimdir? Görevleri nelerdir?

Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olurlar.

Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılmalıdır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders bırakma ve ekleme (ekle-sil) tarihlerinde düzeltilebilir.  

Ders kaydı süresi içinde kayıt yaptırmadım. Ne yapmam gerekiyor?

Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre haricinde ders kaydı yapılamaz ve öğrenci öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Kaydımı nasıl sildirebilirim?

Kaydını sildirecek öğrencinin bizzat kendisi veya noterden vekâlet verdiği kişiler kimlikleri ile birlikte Dekanlığa dilekçelerini sunar. Kaydı silinecek öğrenci için Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınır. Kaydını sildirecek öğrenci, öğrenci kimliğini birim öğrenci işlerine teslim etmek zorundadır.

Kaydımı sildirdim, lise diplomamı geri alabilir miyim?

Kaydını sildiren öğrencilerimiz, istemeleri halinde üniversitemiz birim öğrenci işlerine başvurarak lise diplomalarını talep edebilirler.

Kayıt dondurmak için ne yapmalıyım?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrencinin eğitim öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla bir seferde en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir. Kayıt donduran öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Ders programı ve sınav programına nereden ulaşabilirim?

Programlar ilk önce Fakültemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Programın ilk günlerinde yapılması zorunlu bazı güncellemeler olabilmektedir. Bu sürede lütfen web sayfamızı takip ediniz. Programların kesinleşmesi ile öğrenci bilgi sistemine girişi yapılmaktadır.

Derslerin açılması için belli sayıda öğrenci zorunluluğu var mı?

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılamaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

Sınıf yoklama listesinde ismim görünmüyor ne yapmalıyım?

Ders kaydı yapılmamıştır veya dersi bir başka şubede alıyor olabilirsiniz. Durumunuzu en kısa zamanda öğrenci işlerine bildirmeniz gerekmektedir.

Öğrenci belgesi ve transkriptimi nasıl alabilirim?

Öğrenciler obs üzerinden ve birim öğrenci işlerinden transkript/not durum belgesi alabilirler. Öğrenci belgelerini ise e-Devlet üzerinden almaları gerekmektedir.

Ders muafiyet başvurusunu ne zamana kadar ve nasıl yapabilirim?

Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumları önlisans veya lisans diploma programlarında başarılı olunan transkriptlerindeki tüm dersleri kapsayan muafiyet işlemleri için normal başvuru süreleri:

  • Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, üniversiteye kayıtlarını yaptırdıkları ilk yarıyıl derslerinin başlamasını izleyen;
  • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ile kaydını donduran öğrenciler, ders kaydını yaptırdıkları yarıyıl derslerinin başlamasını izleyen;
  • Ek yerleştirme veya Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt tarihlerinin son gününü izleyen beş (5) iş günü içinde kayıtlı bulunduğu dekanlığa/müdürlüğe, geçerli e-posta adresi yer alan bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Geçerli e-posta adresi olmayan öğrencinin başvurusu kabul edilmez.

Olağanüstü durumlarda öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumları önlisans veya lisans diploma programlarında başarılı olunan derslerden muafiyet için ise (afet, ölüm, trafik kazası vb.) mazeretini resmi olarak belgeleyen öğrencilerin başvuruları, ilgili birimin yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde bir (1) aya kadar uzatılabilir. Süresi içerisinde muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenci tüm derslerinden sorumludur.

Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına fakülte yönetim kurulu karar verir. Ders muafiyet ve intibak işlemleri yönergesi için tıklayınız.

Ders muafiyet başvurusu için gerekli olan belgeler nelerdir?

Başvuru için başvuru dilekçesi, daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumuna ait onaylı veya e-Devlet sisteminden ya da elektronik ortamda üretilmiş elektronik doğrulama kodu ile doğrulanabilen öğrenim belgesi (transkript), ders içerikleri ve not dönüşüm tablosu gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarından alınmış onaysız öğrenim belgesinin (transkript), e-Devlet sistemi üzerinden doğrulatılamaması durumunda başvuru işleme alınmaz.  

Ders muafiyeti başvuru kabul süreci nasıl işlemektedir?

Muafiyet talep etmek amacı ile yapılacak başvuruların incelenmesinde; başvurular muafiyet ve intibak komisyonları tarafından başvuruların bitimini izleyen üç (3) iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve yönetim kurulunca en geç iki (2) iş günü içinde karara bağlanır. Karar, itiraz süresi ve bu hakkı nasıl kullanabileceği konusunda bilgi içerecek şekilde öğrencinin geçerli e-posta adresine gönderilir ve öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Öğrencinin maddi hatalar nedeniyle yapılan itirazları; birim yönetim kurulu kararının tebliğ tarihinden itibaren iki (2) iş günü içinde ilgili birime yapılır. İlgili komisyon intibak işlemlerini iki (2) iş günü içerisinde tekrar inceler ve sonuçlandırır. Başvuru sonucu, öğrencinin geçerli e-posta adresine gönderilir ve öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. 

Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

Muafiyet işlemi sonrası not yükseltme için, öğrenciler muafiyeti verilen bir ders için yükseltme talebinde bulunabilir. Not yükseltmek için tekrarlanan dersten alınan son not geçerlidir.

Devamsızlık hakkım ne kadardır?

Öğrenciler derslere katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı en az %70’tir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemiz veya Fakültemizin web sayfasından AKTS bilgi paketi linkini kullanarak veya OBS'nizden istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.

Sınava katılamadım ve mazeretim var ne yapmam gerekir?

Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması durumunda, öğrencinin raporlu olduğu günler devamsızlıktan sayılır. Ara sınavlara katılamayan öğrencilerin mazeretli sayılmalarına ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir. Öğrencilerin; mazeretlerinin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde, mazereti ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri, bir dilekçeyle birlikte en geç ara sınavların bitimini takip eden birinci haftanın üç iş günü içerisinde birimine teslim etmeleri gerekir, mazeretler birim yönetim kurulunca takip eden dördüncü iş günü değerlendirilip, beşinci iş günü ilan edilir. Mazereti ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin oluştuğu andan bitimine kadar geçen süre içerisinde sınavlara giremez, bu süre içinde girdiği sınavlar iptal edilir. Öğrencilerin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporlarında mazeretin oluştuğu tarih ve saat ibaresi bulunmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. Ara sınavlara katılamayan ve mazeret başvuruları kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları ara sınavların bitimini takip eden ikinci hafta içerisinde yapılır. Final, bütünleme ve tek ders sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz.

Vize, final ve bütünleme notunun başarı notuna katkısı nedir?

Vize sınavının başarı notuna katkısı %40, final veya bütünleme sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60’tır. Öğrenci bütünleme sınavına girerse bütünleme sınavından aldığı not, final notu yerine geçer. 

Vize sınavına girmedim. Final sınavlarına girebilir miyim?

Vize ve vize mazeretine girmeyen öğrenciler final sınavlarına giremezler.

DC ve DD notu geçer mi?

DC ve DD notları koşullu geçer notudur.

Daha önceki dönemlerde alıp başarısız olduğum veya yükseltmeye aldığım derse devam etmek zorunda mıyım? 

FF ve FD ile başarısız olduğunuz veya yükseltmeye aldığınız derse devam zorunluluğu yoktur. Sadece sınavlarına girmek yeterlidir.

Bütünleme sınavına girmek için müracaat etmeli miyim?

Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir. FF ve FD notları için talep gerekmez.

Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur?

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

Tek ders sınavına girme koşulu nedir?

  • Tek ders sınavına mezuniyet aşamasında olup, zorunu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00'ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler.
  • Tek ders sınavı hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin sınavına girmek istediği dersi belirten bir dilekçe ile bağlı olduğu birime başvuru yapmaları; başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ve ilgili dersin ders kaydını yapmış olmaları gerekmektedir. Sınavlar akademik takvimlerde belirtilen tarihlerde yapılır.

Üstten ders alma şartı nedir?

  • Ders kaydını yaptıran önlisans ve lisans öğrencileri, ilk kayıt yaptırdığı yıldaki birinci yarıyıl hariç, dördüncü yarıyıl sonuna kadar 1.80 barajına bakılmaksızın öncelikle alt yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini almak koşulu ile bulunduğu yarıyılın dersleri ile birlikte akademik danışmanın onayıyla en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler. 
  • Lisans öğrencileri beşinci yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla göre öncelikle alt yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini almak koşulu ile; AGNO değeri 1.80’den az olan öğrenciler en fazla 30 AKTS kredisi kadar, AGNO değeri 1.80 ve üzerinde olanlar ise en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.
  • Kayıtlı olduğu programın derslerinden bulunduğu yarıyıla kadar alt ve üst yarıyıllardan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve o yarıyıla kadar AGNO değeri 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler; haftalık ders programının uygunluğuna göre akademik danışmanının onayı ile bulunduğu dönemden ve üst sınıflardan olmak üzere toplamda en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

Disiplin cezası öğrenciyi hangi haklardan mahrum bırakır? 

Disiplin cezası alan öğrencilerimiz cezalı oldukları süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ceza, öğrenci kartına işlenir, Yüksek Öğrenim Kurumu'na bildirilir. Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Fakültenize nasıl yatay geçiş yapabilirim?

Genel Not Ortalamasına göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere ‍iki türlü yatay geçiş imkânı mevcuttur. Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl temmuz ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfamızda ilan edilir. Ağustos ayında başvurular yapılmaktadır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda değerlendirme kriterleri nelerdir?

Başvurunun değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şartlar aranmaz. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ÖSYM puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması halinde kontenjana bağlı olarak yatay geçiş yapabilmesi mümkündür. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş (Ek Madde 1) yapan öğrenci bir daha yatay geçiş yapabilir mi?

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş bir defadan fazla yapılamaz. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş (Ek Madde 1) uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS Merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları Yükseköğretim Kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler. GANO başarı notuna göre yatay geçiş bir defadan fazla yapılabilir.

Hazırlık sınıfında okumaktayım. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilir miyim?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Yatay geçiş hakkı kazandım. Vazgeçebilir miyim?

Yatay Geçiş ya da Çift Anadal ile bir programa kayıt yaptıran öğrenci, eğitim-öğretim başlamadan önce, yatay geçiş feragat dilekçesi vererek kaydını sildirebilir.

Yaz okulu var mı? Hangi dersler açılıyor?

Üniversitemiz bünyesinde yaz okulunda açılacak olan derslere ilişkin duyuru her yıl haziran ayında OBS' de ilan edilmektedir.

Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alabilir miyim?

Öğrencinin yaz döneminde almak istediği ders eğer Fakültemizde açılmamış ise Üniversite dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin Fakültemiz yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

Özel öğrenci statüsü nedir? Kimler faydalanabilir?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi için tıklayınız.

Farabi değişim programı nedir, nereden bilgi alabilirim?

Farabi değişim programı için Farabi Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz. İlgili sayfaya erişmek için tıklayınızBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci ve Öğretim Üyesi Farabi Değişim Programına İlişkin Yönerge için tıklayınız.

Mevlana değişim programı nedir, nereden bilgi alabilirim?

Mevlana değişim programı için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz. İlgili sayfaya erişmek için tıklayınız.

Erasmus değişim programı nedir, nereden bilgi alabilirim?

Erasmus değişim programı için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz. İlgili sayfaya erişmek için tıklayınız.

Adres veya İletişim bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmalıyım?

İletişim bilgilerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi sayfanızdan yenileyebilirsiniz. Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz, önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.

Öğrenci kimliğimi kaybettim? Ne yapmalıyım?

Yerel gazeteye öğrenci kimliğinin kaybedildiğine dair kayıp ilanı verilir. Kayıp ilanının yer aldığı gazete küpürü ve başvuru dilekçesi birim öğrenci işlerine teslim edilir. Üniversitemizce basılan kimlikler öğrencilere teslim edilir.

Tüm derslerimden geçtim fakat genel not ortalamam 2.00’ın altında. Mezun olabilir miyim?

GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, Genel not ortalaması (GANO’su) 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alırlar.

Tüm derslerimden geçtim, genel not ortalamam 2.00'ın üzerinde mezun olmak için ne yapmalıyım?

Eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli derslerin tamamını alarak bu derslerden başarılı olan ve en az 2.00 GANO ile tamamlayan öğrenciler önce OBS sistemi üzerinden üniversite ve fakülte kütüphanelerine borcu olup olmadığını kontrol edip eğer borcu varsa kapatarak ilişiğini kesmelidir. Öğrenci kimliğinin aslı ile öğrenci işleri birimine giderek ilişik kesme formunu imzalamalıdır.

Mezun oldum, diplomamı ne zaman ve nasıl alabilirim?

Mezuniyet için gerekli şartı tamamlamış öğrenciler mezuniyet onayı geldikten sonra geçici mezuniyet belgelerini e-Devlet uygulamasından alabilirler. Diploması hazır olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları ile birlikte öğrenci işlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kimlik kartı olmayan öğrenciye diploması teslim edilmez. Kimlik kartı kayıp olan öğrencilerimizin yerel gazeteye kayıp ilanı vermeleri, kayıp ilanı ve dilekçe ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekaleti ile üçüncü şahıslara verilir.

Diplomamı kaybettim ne yapmalıyım?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge için tıklayınız.

Yönetmelik ve yönerge ile ilgili bilgileri nereden alabilirim?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasından yönetmelik ve yönergelere ulaşabilirsiniz. İlgili sayfaya erişmek için tıklayınız.
öğrenci