.

Akreditasyon


1-      AKREDİTASYON

 

a-      Kalite Güvenliği

Fakültemizce kalite güvenliği ulusal ve uluslararası standartlara uyum olarak belirlenmiştir. Kalite güvenliğini sağlamak adına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin vizyon, misyon, temel ilke ve tüm politikaları birimimizce benimsenmiştir. Ulusal standartlarda YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu; Uluslararası Standartlar Bologna Süreci ile belirlenmektedir.

Kalite Güvenliği çalışmaları yönelik idari ve fiziki altyapının hazır olması, sistemin bir bütün olarak ve yüksek verimlilikle sağlaması için bir olanaktır. Halihazırda ise birimimiz Türkiye’deki sıralamalarda üst sıralarda yer almakta ve öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir.

b-      Ar-Ge

               Üniversiteler sadece bilgiyi paylaşan değil, aynı zamanda yeni bilginin üretilmesine de liderlik eden ve bu bilginin toplum ihtiyaçlarına dönük çözümlere ulaşmasını sağlayan kurumlardır. Bu bağlamda üniversitede üretilen bilimsel bilginin artırılması ve bu bilginin araştırma projeleriyle toplum yararına kullanılmasına aracılık eden geçerli her yöntemin uygulanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda öğrenci TÜBİTAK çalışmalarında üniversitemiz bünyesinde üst sıralarda yer alan fakültemiz Türkiye’de de ön sıralarda yer almayı hedeflemektedir.

 

c-       Toplumsal Katkı

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun belirlemiş olduğu Toplumsal Katkı Politikası, üniversitelerin temel fonksiyonlarını eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmeti olarak belirlemiştir.  Üniversitemizin toplumsal katkı uygulamalarını da; yetişkin eğitimi, uygulamalı araştırma, danışmanlık ve sağlık hizmeti başlıkları altında toplanabilir. Fakültemizde ise şehrimizde belirli İmam Hatip Liselerine danışmanlık hizmeti verilmektedir. Genç nesilleri hem hayata hem de akademiye hazırlama noktasında oldukça önemli gördüğümüz bu hizmet toplumsal katkı olarak değerlendirilmektedir.

 

d-      Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Gerek örgün gerekse uzaktan eğitim eğitim-öğretim süreçlerimiz yüksek katılımla gerçekleşmektedir. Bu süreçlerin en iyi şekilde ilerleyebilmesi için bütün alt-yapı üniversitemizde hazır haldedir.

Eğitim ve öğretimin en önemli aşaması lisans programı ve müfredatının fakülte misyon ve vizyonuna uygun biçimde düzenlenmesidir. Bu anlamda en önemli kriter Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Alan Yeterlilikleri kapsamındaki bilgilerdir.  Program öğrenme çıktılarına uygun olarak her bir ders için öğrenme çıktıları tanımlanır ve öğrencilerin bu öğrenme çıktılarına ulaşmasını sağlayacak öğretim yöntemleri ile ölçme-değerlendirme yöntemleri belirlenir. Ders içerikleri ise derslerle ilgili program öğrenme çıktılarının on dört haftalık periyotta öğrencilere kazandırılması amaçlanarak oluşturulur. Hazırlanan ders planları ile her ders için AKTS’ye uygun, dengeli ve uyumlu olarak öğrenci iş yükleri belirlenir.

 

 

e-      Yönetim

Kurumumuz misyon ve vizyonunu gerçekleştirebilmek için, gerekli durumlarda mevzuata dayalı yönetim yapısı haricinde farklı Kurullar ve Çalışma Grupları oluşturur. Bu anlamda en önde gelenler insan kaynakları yönetimidir. İnsan kaynakları yönetiminin hedefi tutarlı ve adil bir yapı oluşturularak personelin verimliliğinin, iş tatmininin ve motivasyonlarının arttırılması, örgütsel bağlılığı yüksek ve kendini geliştiren bireyler olmalarını sağlamaktır. Finansal kaynakların yönetimler, bilgi yönetim sistemleri de yönetimde anılması gerekenlerin başında gelir. 

 

2-      AKTS –Bologna Süreci

Bologna süreci “Avrupa Yükseköğretim Alanı” oluşturmayı amaçlayan ve günümüzde 48 ülkenin bağlılık taahhüdünde bulunduğu bir reform sürecidir.  1998 yılından bu yana sürece dâhil olan ülke sayısı sürekli artmış ve üye ülke eğitim sorumluları ortak bildirilere imza atmışlardır. Süreç katılan her ülkenin özgür iradesini kullanabilmesi üzerine kurulan bir oluşumdur. Diğer bir deyişle katılımcı ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.

Bologna Süreci genel itibariyle yükseköğretimdeki temel çerçeveleri sunmaktadır. Yukarıda da görüleceği üzere söz konusu süreci oluşturan hedeflerin en sonunda “ulusal yeterlikler çerçeveleri uygulamaları” bulunmaktadır. Türkiye’de ilk olarak 2006 yılında “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” oluşturulmuştur. Ulusal bazda oluşturulan TYYÇ, Bologna Süreci’nde de ifade edildiği gibi şeffaflık, tanınma ve hareketliliği arttırma amaçlarına sahiptir. Bu yönüyle TYYÇ’nin Bologna Süreci’ni desteklediği ya da geliştirmeye çalıştığı söylenebilir.

Diğer taraftan yükseköğretim alanında yeterlilik, bir yükseköğretim programını başarı ile bitirmiş olan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve neler konusunda yetkin olacağını açıklamaktadır.

TYÇÇ yükseköğretim programlarındaki tüm yeterlilikleri ve kazanımları tanımlanabilir hale getirmeyi ve birbiriyle tutarlı olarak ilişkilendirilebilmesini hedeflemektedir.

 

 

 

kalite